Particulier

Bouwkundig advies van IBPM

Als consument met bouwplannen krijgt u te maken met mensen en bedrijven voor wie bouwen de gewoonste zaak van de wereld is en die zich daardoor niet goed in u kunnen verplaatsen. Bovendien geeft hun kennis en ervaring hen een voorsprong.

IBPM staat met zijn advies naast u bij ieder project van woonhuis tot dakkapel.

 • Bouwkundig advies
 • Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw
 • Haalbaarheid bestemmingsplannen
 • Bouwkosten en uitgangspunten ontwerp
 • Succesvolle haalbaarheidstoets
 • Aanbesteding voor uitvoering
 • Bouwen onder eigen beheer (bouwen zonder aannemer)
 • Bouwbegeleiding en toetsing tijdens de uitvoeringsfase.
 • Oplevering

Bouwkundige keuringen
Naast advies voor uw bouw- of verbouwplannen kunt u bij ons ook terecht voor bouwkundig advies in de breedste zin des woord.
Hierbij denken wij aan:

 • Opleverkeuringen
 • Aankoopkeuring
 • Bouwkundige keuringen
 • Advies betreffende bezwaren

Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw
Grondig onderzoek voorkomt teleurstellingen. Haalbaarheid is de basis van een succesvol resultaat.
IBPM doet haalbaarheidsonderzoek op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, bouwkosten en mogelijkheden. Voorkom slechte investeringen of achteraf verkeerde keuzes.
U wilt niet na maanden tot de conclusie komen dat voor uw plannen de verkeerde weg is gekozen. Het is zeer belangrijk op voorhand alle facetten te onderzoeken en geen zaken over het hoofd te zien.
In geval van nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gelden vrijwel altijd begrenzingen aan de mogelijkheden. Het is onze taak de kansen en mogelijkheden te zien, zorg te dragen voor een maximaal efficiënte bebouwing en de technische staat van bestaande bebouwing te beoordelen.

Haalbaarheid bestemmingsplannen
Een goed plan is gebaseerd op een zwaarwegend argument: Haalbaarheid. Vakkundig vaststellen van uw programma van eisen vormt de basis waarop kan worden geanticipeerd. We onderzoeken de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, haar uitwijkmogelijkheden en relateren dit aan de planning. Indien nodig onderhandelen we met gemeentelijke instanties en wegen de kansen af voor vrijstellingen of bestemmingsplanwijzigingen. Op basis hiervan worden de gevolgen ingeschat voor tijdsplanning en kosten.
Indien het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat het bestemmingsplan niet de gewenste ruimte biedt starten wij voor u de procedures op om vrijstelling aan te vragen. Het wijzigen van een bestemmingsplan is niet alleen een kwestie van tijd maar ook van beleid, mogelijkheden variëren per locatie. De te nemen stappen hangen daar vanaf. Hebt u een locatie of object op het oog, neemt u dan contact met ons op.

Bouwkosten en uitgangspunten ontwerp
Onze werkzaamheden zullen bestaan uit het, in goed overleg met u, laten ontwerpen en ontwikkelen van een bouwwerk met een optimale balans tussen kwaliteit, kosten, volume en uitstraling. Hiervoor wordt een begroting gemaakt waar alle te verwachten kosten in worden vermeld.
Met deze investeringsbegroting kunnen ambities opnieuw worden beoordeeld.
Afhankelijk van de gekozen omvang van het haalbaarheidsonderzoek worden begrotingen gemaakt voor diverse ontwerpvarianten en waarmee de verschillende scenario‘s cijfermatig kunnen worden vergeleken.
Aansluitend kunnen schetsplannen van architect en het referentiekader worden getoetst door welstand en stedenbouw. Doel is het ontwikkelen van een passend concept waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Succesvolle haalbaarheidstoets
Hieruit kan de meest rendabele oplossing worden opgemaakt. Er kan worden bepaald of er voldoende draagvlak is voor het verder ontwerpen en oprichten van de bouwplannen. Indien gewenst verzorgen wij in samenwerking met architect voor alle benodigde stukken voor de bouwaanvraag en werkomschrijving (bestek) en de tekeningen voor de prijsvorming en de uitvoering.

Aanbesteding voor uitvoering
IBPM kan voor u de uitvoerende partij selecteren, waarbij getoetst wordt op financiële draagkracht, vakkennis en ervaring. Na overleg met de opdrachtgever worden de uitvoerende partijen uitgenodigd om een aanbieding te maken. De ingeleverde aanbiedingen worden getoetst op volledigheid en gelijkwaardigheid. Na deze toetsing zal IBPM de opdrachtgever adviseren en in naam van de opdrachtgever tot opdracht over gaan. Om tot opdracht over te gaan zal er een opdrachtgesprek plaats vinden waarin alle uitgangspunten worden besproken.

Bouwen onder eigen beheer (bouwen zonder aannemer)
IBPM kan u ook bijstaan als u kiest voor bouwen in eigen beheer (bouwen zonder aannemer). Wij staan u bij in de keuze van de onderaannemers en kunnen deze voor u inkopen en schriftelijk vastleggen. Teven verzorgen wij de planning en de coördinatie van het werk, waarbij de budgetbegroting de leidraad van het werk is.

Bouwbegeleiding en toetsing tijdens de uitvoeringsfase
IBPM kan tijdens deze fase de controle van de uitvoering op zich nemen. Hierbij zal worden gelet op de kwaliteit, planning en de financiële termijn verantwoording. Door middel van werkbesprekingen wordt hier sturing aan gegeven.

Oplevering
Als het bouwwerk zijn voltooiing bereikt volgt de vooropname om kleine gebreken op te lossen voordat de oplevering plaats vindt. De eventuele opleverpunten worden in een proces-verbaal van oplevering vastgelegd. Tevens wordt bij de oplevering afgesproken in welk tijdsbestek de restpunten worden opgelost en wordt de garantie verstrekt. Nadat alle restpunten zijn opgelost vindt de financiële afwikkeling plaats.

Conclusie
Met professionele bouwbegeleiding van IBPM wordt bouwen een feest.

Bouwkundige keuringen
IBPM kan ook diverse keuringen voor u verrichten.

  • Opleverkeuring voor nieuwbouw woning
   Kosten binnen een straal van 50 km van Raamsdonksveer €225,00 incl. BTW

Kosten in een straal tussen de 50 en 100 km van Raamsdonksveer € 275,00 incl. BTW

 • Aankoopkeuring bestaande woning
  Kosten binnen een straal van 50 km van Raamsdonksveer € 225,00 incl. BTW

Kosten in een straal tussen de 50 en 100 km van Raamsdonksveer € 275,00 incl. BTW

 • Bouwkundige keuringen op basis van regie
 • Advies betreffende bezwaren op basis van regie